شرکت های دانش بنیان و موانع حقوقی

در این ویدیو به بررسی مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی شرکت های دانش بنیان پرداخته ایم.

مهندس جلیل سبحانی ، یکی از بزرگترین کارآفرینان ایران اسلامی ، پیرامون این دغدغه مهم شرکت های دانش بنیان ، موارد مهمی را بیان کرده اند